TIJ EXECUTIVE PROGRAM ON

THE RULE OF LAW & DEVELOPMENT

สร้างสังคมที่เป็นธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากทุกภาคส่วน
 

โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ร่วมกับ Institute for Global Law & Policy แห่ง Harvard Law School

สำหรับผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่จากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

Introduction to the Rule of Law and Sustainable Development Goals (SDGs) 

เชิญชมวีดีทัศน์เรื่องหลักนิติธรรมกับการพัฒนา
เชิญชมวีดีทัศน์เรื่องหลักนิติธรรมและกรณีศึกษาจากการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙

Download ใบสมัคร >> 

วิทยากร
หลักสูตรแรกของไทยและในภูมิภาคด้าน Rule of Law

การเรียนรู้หลักนิติธรรมผ่านนวัตกรรมทางการศึกษาที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรูปแบบของศึกษาที่อาศัยความเข้าใจ องค์ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพ ทั้งของผู้เรียน วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และ mentors มาร่วมกันพัฒนาให้เกิดการเรียนการสอนที่ครบ 360 องศา

หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเด็นความสำคัญของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ

  • “โปรแกรม RoLD ได้เปิดแนวคิดใหม่ในการนำไปปรับใช้โดยมองหลักนิติธรรมไปสู่การปฏิบัติจริงกับงานพัฒนาที่ทำอยู่ จัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม”
    ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  • “หลักสูตรนี้ได้ให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความถนัด ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อ ร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาใหญ่ๆ ในสังคม ที่ต้องอาศัยการทำความเข้าใจปัญหาร่วมกัน และการหาทางออกที่ ทำให้ทุกๆ ฝ่ายเห็นว่าเป็นวิถีทางที่มีความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน”
    คุณธีรดา ศุภะพงษ์ ตัวแทนองค์กรในประเทศไทย Centre for Humanitarian Dialogue
  • บทสัมภาษณ์
    หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเด็นความสำคัญของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ