RoLD Fellows

Group 1: Transparency Group 2: Integrity Group 3: Justice
Group 1: Transparency
ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี Dr. (Ph.D.) Kiratipong Naewmalee ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ Dr. (Ph.D.) Chadchart Sittipunt ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม Dr. (Ph.D.) Panachit Kittipanyangam ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล Dr. (Ph.D.) Peerapat Chokesuwattanaskul ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร Dr. (Ph.D.) Yuthasak Supasorn ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ Dr. (Ph.D.) Somprawin Manprasert ดร. สุธี อนันต์สุขสมศรี Dr. (Ph.D.) Sutee Anantsuksomsri ดร. สุปรีย์ ศรีสำราญ Dr. (Ph.D.) Supree Srisamran ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ Dr. (Ph.D.) Ekniti Nitithanprapas นาง กาญจนา ภัทรโชค Mrs. Kanchana Patarachoke นาง ปิยธิดา เจิมหรรษา Mrs. Piyatida Jermhansa นางสาว บุษบา จิราธิวัฒน์ Ms. Busaba Chirathivat นางสาว สฤณี อาชวานันทกุล Ms. Sarinee Achavanuntakul นางสาว อสมา ดำรงค์มงคลกุล Ms. Asama Dumrongmongcolgul นางสาว เจน ฮอล์ลอเวย์ Ms. Jane Holloway นาย จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว Mr. Jirawat Poomsrikaew นาย ธวัชชัย พิทยโสภณ Mr. Thawatchai Pittayasophon นาย นิรุฒ มณีพันธ์ Mr. Niruj Maneepun นาย ภารไดย ธีระธาดา Mr. Paradai Theerathada นาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต Mr. Wirat Uanarumit นาย สุรพล โอภาสเสถียร Mr. Surapol Opasatien นาย ไพบูลย์ นลินทรางกูร Mr. Paiboon Nalinthrangkurn ผศ.ดร. วีรณัฐ โรจนประภา Assoc. Prof. Dr. Veeranut Rojanaprapa ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี Asst. Prof. Dr. Antika Sawadsri พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร Col.Narongrit Panigabutr
Group 2: Integrity
ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน Dr. (Ph.D.) Nattha Komolvadhin ดร. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ Dr. (Ph.D.) Daonoi Suttiniphapunt ดร. วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย Dr. (Ph.D.) Worrawong Atcharawongchai ดร. อายุตม์ สินธพพันธุ์ Dr. (Ph.D.) Ayuth Sintoppant ดร. กฤษฎา บุญชัย Dr. (Ph.D.) Kritsada BoonChai นาง พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา Mrs. Pimpan Duskul na Ayudhaya นาง จิรภา สินธุนาวา Mrs. Jirapa Sintunava นางสาว กรชนก รักษาเสรี Ms. Kornchanok Raksaseri นางสาว ชลธิช ชื่นอุระ Ms. Chontit Chuenurah นางสาว ชวลรรค ศิวยาธร Ms. Chawaluck Sivayathorn นางสาว นพเก้า สุจริตกุล Ms. Noppakao Sucharitakul นางสาว พัชรินทร์ ลินพิศาล Ms. Patcharin Linpisal นางสาว พิมพรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย Ms. Phimphan Isaranuwatchai นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล Ms. Ruenvadee Suwanmongkol นางสาว อลิสา นภาทิวาอำนวย Ms. Aliza Napartivaumnuay นางสาว เข็มอัปสร สิริสุขะ Ms. Khemupsorn Sirisukha นาย นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ Mr. Narit Therdsteerasukdi นาย วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ Mr. Vanus Taepaisitphongse นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ Mr. Somprasong Sahavat นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ Mr. Auttapol Rerkpiboon นาย อิสดอร์ เรโอด์ Mr. Isadore Reaud นาย เกรียงไกร เธียรนุกุล Mr. Kriengkrai Thiennukul พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล POL.COL. Songsak Raksaksakul พ.อ. ปริทัศน์ บุนนาค Col. Paritad Bunnag รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม Assoc.Prof.Dr. Vichita Ractham
Group 3: Justice
ดร. กลย์วัฒน์ สาขากร Dr. (Ph.D.) Kollawat Sakhakara ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร Dr. (Ph.D.) Twarath Sutabutr ดร. สุธาทิพย์ ทัศนชัยกุล Dr. (Ph.D.) Suthatip Tasanachaikul ดร. จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ Dr. (Ph.D.) Chuthatip Maneepong น.ท. เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม ร.น. Mr. Ekasit Aiemyim นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ Ms. Thanikarn Pornpongsaroj นางสาว พีรานันท์ ปัญญาวรานันท์ Ms. Peeranun Panyavaranant นางสาว วรัญญา ศรีเสวก Ms. Waranya Srisawek นางสาว อลิสา พันธุศักดิ์ Ms. Alisa Phanthusak นางสาว เอด้า จิรไพศาลกุล Ms. Ada Chirapaisarnkul นางสาว โสมนัส เจือศรีกุล Ms. Sommanat Juaseekoon นาย กีรติ แก่นแก้ว Mr. Kerati Kankaew นาย ธเนศ วรศรัณย์ Mr. Thanate Vorasaran นาย พร้อม สิริสันต์ Mr. Prom Sirisant นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ Mr. Buddhipongse Punnakanta นาย วิทนาถ วรรธนะกุล Mr. Vitanart Vathanakul นาย สันติ สาทิพย์พงษ์ Mr. Santi Sathippong นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Mr. Kriengchai Boonpoapichart นาย บัณฑิต ทองดี Mr. Bandit Thongdee นาย สราวุธ เบญจกุล Mr. Sarawut Benjakul ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ Dr. (Ph.D.) Pareena Srivanit ผศ.ดร.พญ. ศุภรา เชาว์ปรีชา Asst. Prof. Dr. Supara Chaopricha พล.ต.ต.ดร ธัชชัย ปิตะนีละบุตร Pol. Maj. Gen. Thatchai Pitaneelaboot ว่าที่ ร.ต.ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ Mr. Sarid Tankidjanukid