ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย
 • การต้อนรับเข้าสู่ RoLD Fellow Network ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการเข้าร่วม RoLD Program
 • การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา  (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) ระยะเวลา 6 เดือน ทุกเย็นวันพฤหัสบดี เป็นต้นไป
 • สิทธิในการสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระดับนานาชาติหรือกิจกรรมเพิ่มเติม อาทิ
  • หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชีย เป็นหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น 1 สัปดาห์ กับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Global Law and Policy (IGLP) แห่ง Harvard Law School (วันที่ 7-11 มกราคม 2561)
  • เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in  Action) ในการผลักดันประเด็นปฏิรูปการพัฒนาในสาขาต่างๆ ด้วยหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
  • เป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานในเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง 
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดย TIJ