ติดต่อเรา

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 16
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ส่วนงานบริหาร
โทร. 02-118-9400
โทรสาร. 02-118-9425, 26

website: www.tijrold.org
Email: Rold@tijthailand.org