วิทยากร

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
  ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
  อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและอดีตอัยการสูงสุด
 • ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
 • ดร. นัทธี จิตสว่าง
  ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ดร.รอยล จิตรดอน
  ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
 • คุณศุภชัย เจียรวนนท์
  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 • ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • คุณนิโคลัส บูธ
  ที่ปรึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
 • ดร. โชค บูลกุล
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
 • คุณทิชา ณ นคร
  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
 • ผอ. วิเชียร ทองพุ่ม
  ผู้บริหารทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
 • Mr. Christopher E. Knight
  CEO, Everett Knight (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 • คุณสมชาย หอมลออ
  ที่ปรึกษากฎหมายและอดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
  ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา
  ผู้ก่อตั้ง และ Managing Director สถาบัน Change Fusion
 • คุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์
  ผู้ก่อตั้ง
 • นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์
  ประธานองค์กรแพทย์สถาบันโรคทรวงอก
 • คุณรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • รศ. ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
  อาจารย์
 • คุณสฤณี อาชวานันทกุล
  กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ปาสาละ จำกัด
 • ดร. สิตา สัมฤทธิ์
  Assistant Director Poverty Eradication and Gender Division
 • ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
  รองเลขาธิการศาลฎีกา ศาลฎีกา
 • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจการเงิน
 • ดร. พิเศษ สอาดเย็น
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณธิปไตร แสละวงศ์
  นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร
  เลขาธิการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • คุณชลธิศ ชื่นอุระ
  หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด (TIJ)
 • ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
  CEO และผู้ให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจนวัตกรรม AccRevo
 • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
  ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ต. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  รองเลขาธิการ PMDU
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
  ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย
 • ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
 • ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ดร. วิรไท สันติประภพ
  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คุณมีชัย วีระไวทยะ
  กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0
 • ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  อาจารย์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
  ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท.
 • นาย สุนิตย์ เชรษฐา
  ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion
 • นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล
  กรรมการผู้จัดการ
 • นางสาวอลิสา นภาทิวาอำนวย
  ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Socialgiver
 • คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
  Team Lead ของ ExpresSo Team ปตท.
 • ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
  อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
  รองเลขานุการศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • คุณธีรดา ศุภะพงษ์
  ผู้แทนองค์กรประจำประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม
 • ดร.ธานี ชัยวัฒน์
  ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ
  ผู้ก่อตั้ง KARB STUDIO
 • สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
  ผู้ก่อตั้งบริษัท Toolmorrow
 • ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
 • ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mr. Nicholas Booth
  Programme Advisor for Governance, Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights at the United Nations Development Programme, Bangkok Regional Hub.
 • คุณกาญจนา ภัทรโชค
  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • คุณสลิลลา สีหพันธุ์
  ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส
 • คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
  ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
 • คุณชลธิช ชื่นอุระ
  หัวหน้ากลุ่มโครงการ The Implementation of the UN Bangkok Rules
 • ดร.สันติธาร เสถียรไทย
  Group Chief Economist
 • คุณก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์
  ผู้อำนวยการสำนักข่าว
 • พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ
  ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เลขานุการ
 • พ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์
  สารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนกองกฎหมายและคดี
 • คุณอรุษ นวราช
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์
 • คุณวันชัย  รุจนวงศ์
  ผู้แทนไทยในคณะกรรมธิการอาเชียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
 • คุณจะเด็ด เชาวน์วิไล
  มูลนิธิิหญิงชายก้าวไกล
 • อาจารย์วิทวัส สังสะกิจ
  อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
 • ดร.ศยามล เจริญรัตน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
 • คุณชลนภา อนุกูล
  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม