วิทยากร

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
  ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • Mr. Nicholas Booth
  Programme Advisor for Governance, Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights at the United Nations Development Programme, Bangkok Regional Hub.
 • คุณกาญจนา ภัทรโชค
  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  กรรมการกํากับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • คุณสลิลลา สีหพันธุ์
  ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส
 • ดร. นัทธี จิตสว่าง
  ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
  ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
 • คุณชลธิช ชื่นอุระ
  หัวหน้ากลุ่มโครงการ The Implementation of the UN Bangkok Rules
 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา
  กรรมการผู้จัดการ
 • ดร.สันติธาร เสถียรไทย
  Group Chief Economist
 • คุณก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์
  ผู้อำนวยการสำนักข่าว
 • พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ
  ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เลขานุการ
 • พ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์
  สารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนกองกฎหมายและคดี
 • คุณอรุษ นวราช
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์
 • คุณวันชัย  รุจนวงศ์
  ผู้แทนไทยในคณะกรรมธิการอาเชียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
 • คุณจะเด็ด เชาวน์วิไล
  มูลนิธิิหญิงชายก้าวไกล
 • ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • อาจารย์วิทวัส สังสะกิจ
  อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
 • ดร.ศยามล เจริญรัตน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
 • คุณชลนภา อนุกูล
  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อสังคมเป็นธรรม
 • คุณทิชา ณ นคร
  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
 • คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
 • คุณธีรดา ศุภะพงษ์
  ผู้แทนองค์กรประจำประเทศไทย ศูนย์ประสานการเสวนาเพื่อมนุษยธรรม