วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพ ซึ่งมีความสนใจร่วมในประเด็นหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาสังคม (Rule of Law and Development) ซึ่งสอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ยกระดับความสำคัญให้ประเด็นการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรมเพื่อความสงบสุข กลายเป็นเป้าหมายที่ 16 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)ด้วยเป็นที่ตระหนักในระดับนานาชาติแล้วว่าความล้มเหลวของหลักนิติธรรมจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาในทุกด้านและทุกระดับ
 

 
RoLD Program มุ่งจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างโอกาสให้เครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของประเทศไทย เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางส่งเสริมหลักนิติธรรม ในสาขาการพัฒนาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่ายนี้จะกลายเป็น Change Makers ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด “วัฒนธรรมการเคารพกติกา” ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและสามารถสร้างสรรค์โครงการพัฒนาต่างๆให้มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในท้ายที่สุด จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง