รูปแบบการเรียนการสอน

 

กิจกรรมสำคัญภายใต้ RoLD Program ประกอบด้วย

 
RoLD Executive Program (Executive Program on the Rule of Law and Development) หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมประมาณ 50 คน ในประเด็นความสำคัญของหลักนิติธรรมต่อสาขาการพัฒนาต่างๆ ระยะเวลา 5 เดือน (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561)
TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development เวทีสาธารณะ ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นเวทีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น 1 สัปดาห์ ซึ่งทีไอเจร่วมกับสถาบัน IGLP ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากเครือข่ายคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตรจาก TIJ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
RoLD in Action โครงการนำร่องเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วยหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารใน RoLD Executive Program