RoLD in Action

 • RoLD in Action

  “Thailand Social Enterprise: The Way Forward”
  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพยายามผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในสังคม นอกเหนือจากความพยายามของภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ภาครัฐเองก็มีความพยายามที่จะออกนโยบายและกฎหมายเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2553 และในขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้สิ้นสุดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและอยู่ระหว่างการนำเสนอให้สภาเห็นชอบต่อไป
  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมในฐานะหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงร่วมกับเครือข่าย Rule of Law and Development Fellows  จัดงานเสวนาหัวข้อ “Thailand Social Enterprise: The Way Forward” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับรับฟังมุมมองผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมุมมองที่ได้รับจากเวทีเสวนานี้จะถูกนำมาเรียบเรียงและเผยแพรเพื่อประโยชน์เชิงวิชาการและจัดทำนโยบายต่อไป
  คณะจัดงานหวังอย่างยิ่งว่าเวทีเสวนานี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วยสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่สังคมในวงกว้าง จุดประกายให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้าง ecosystem ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในมิติที่กว้างกว่ากฎหมายและนโยบายของภาครัฐ

  Download

  เอกสารประกอบการนำเสนอ

  วีดีโอการเสวนา


  โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)

  เป็นโครงการนำร่องซึ่งเป็นผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารใน RoLD Executive Program ผ่านกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนากลุ่มย่อย (Focus group) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเชิงลึกในประเด็นสังคม/สาขาการพัฒนาที่น่าสนใจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและชุมชนด้วยมุมมองด้านหลักนิติธรรม ทั้งนี้ การทำงานภายใต้โครงการ RoLD in Action นั้นได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุดตามระยะเวลาการอบรมในภาควิชาการ แต่เน้นความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงในสังคม (Impact-oriented)

  ตารางสรุปกิจกรรม RoLD in Action ดังนี้

  ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ
  Special  session 27 เมษายน 2560 การประชุมระดมความคิดเห็นหัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด”
  RoLD session 4 พฤษภาคม 2560 เสวนาวิชาการหัวข้อ “หนี้ที่เป็นธรรม เราจะทำได้หรือไม่”
  RoLD session 11 พฤษภาคม 2560 Panel Discussion on “Regulatory Sandbox for Disruptive Technology & Services”
  Special session 12 พฤษภาคม 2560 การดูงานจังหวัดน่านเรื่อง “ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ทับซ้อนและแนวทางแก้ไข เพื่อการจัดทำข้อเสนอการก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9”
  RoLD session 6 มิถุนายน 2560 เสวนาหัวข้อ “ที่ดินของรัฐกับที่ดินทำกินของประชาชน: การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในพื้นที่ทับซ้อน”
  Field trip 8 - 10 มิถุนายน 2560 การศึกษาดูงานเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนา: คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม” ณ บ้านห้วยปลาหลด ต.ด้านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
  Special session 15 มิถุนายน 2560 การอภิปรายหัวข้อ “เรียนรู้วิกฤติหนี้ไม่เป็นธรรมและศึกษากองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ”


  สรุปผลการดำเนินโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ ได้แก่
  (1) คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลัก   นิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน (หลักนิติธรรมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
  (2) หนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย (หลักนิติธรรมกับการลดความเหลื่อมล้ำ)
  (3) ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox (หลักนิติธรรมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
  โดยมีประเด็นศึกษาโดยสังเขปและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้


  กลุ่ม 1 Transparency
  คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน


  ประเด็น: ถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาอย่างรอบด้านจากพื้นที่พัฒนาโครงการที่ศึกษาและปรับใช้แนวพระราชดำริในรัชกาลที่เก้า ได้จนประสบผลสำเร็จ สามารถทำให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนผ่านแนวคิดด้านหลักนิติธรรม โดยจะนำไปทดลองใช้ในการแก้ปัญหาคนกับป่าในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา: ได้ดำเนินการจัดเสวนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง ร่วมกับกลุ่มประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกำไรที่มีบทบาทสร้างการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่านและเชียงใหม่ อาทิ มูลนิธิฮักเมืองน่าน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (VDO Conference) ดร.รอยล จิตรดอน และ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ในหัวข้อ “ปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ทับซ้อนและแนวทางการแก้ไข เพื่อการจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของรัชกาลที่ 9” และ “ที่ดินของรัฐกับที่ดินทำกินของประชาชน: การบริหารจัดการที่ยั่งยืนในพื้นที่ทับซ้อนโดยศึกษาและปรับใช้จากแนวพระราชดำริในรัชกาลที่เก้า”

  โดยมีความคืบหน้าดังนี้

        รายงานสรุปผลการดำเนินการกลุ่ม 1 Transparency


  กลุ่ม 2 Integrity
  หนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย


  ประเด็น: ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน โดยสร้างระบบการเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรมและการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่ลูกหนี้ และไม่เพิ่มความเสี่ยงและต้นทุนจากการปล่อยสินเชื่อและการสร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่เอารัดเอาเปรียบของเจ้าหนี้ การสร้างระบบดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่หน่วยงานรัฐประสานงานมากขึ้น ทั้งในหน่วยงานทางการเงิน การคลังและหน่วยงานยุติธรรม และการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ และที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการกองทุนชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คนในสังคมมีภูมิคุ้มกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อหนี้ที่ไม่เป็นธรรมได้โดยง่าย

  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา: ได้ดำเนินการจัดเสวนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา อาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และคุณสฤณี อาชวานันทกุล รวมไปถึงผู้แทนลูกหนี้กลุ่มต่างๆและกองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในหัวข้อ “หนี้ที่เป็นธรรม เราจะทำได้หรือไม่” และ “เรียนรู้วิกฤติหนี้ไม่เป็นธรรมและศึกษากองทุนการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ”

   
  โดยมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้  
      รายการเปิดปมที่เกี่ยวกับหนี้/เงินกู้นอกระบบ
  หนี้นอกระบบ : The EXIT 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1823197638010879/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1822779668052676/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1822358904761419/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1821168348213808/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1820283778302265/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1819821568348486/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1819750921688884/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1818521091811867/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1818443135152996/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1818065541857422/ 
  https://www.facebook.com/TheEXITThaiPBS/videos/1817949708535672/ 
  ................... 

  หนี้นอกระบบ : เปิดปม 
  https://www.youtube.com/watch?v=q6SlWmxBTmU 
  https://www.youtube.com/watch?v=6ftELpayrqE&t=3s 
  https://www.youtube.com/watch?v=c9kAqCkYfKA                รายงานสรุปผลการดำเนินการกลุ่ม 2 Integrity


  กลุ่มที่ 3 Justice
  ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox

  ประเด็น:  เสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทางกฎหมายที่เรียกว่า Regulatory Sandbox เพื่อสร้างสนามทดลองด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้คำตอบถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดอย่างเป็นธรรม อาทิ กรณี Uber ในสาขาขนส่ง โดยอย่างน้อยให้มีหลักประกันในการลดความเหลื่อมล้ำของทั้งผู้ให้บริการ (ทั้งรายเดิมและรายใหม่) และผู้ใช้บริการ และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและควบคุมดูแล

  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา: ได้ดำเนินการจัดเสวนา/ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาการขนส่ง โทรคมนาคม และสื่อดิจิตอล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ดร.ภูมิ ภูมิรัตน และ Mr. Christopher E. Knight ในหัวข้อ “กฎหมายและการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด” และ “Regulatory Sandbox for Disruptive Technology & Services”                    รายงานสรุปผลการดำเนินการกลุ่ม 3 Justics  การนำเสนอในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3
  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

  เรื่องที่ 1 คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน โดย
  1. หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. นายจักรพงษ์ มงคลคีรี อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยปลาหลด
  3. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโร รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  4. นายสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน Change Fusion

  เรื่องที่ 2 หนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดย
  1. คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
  2. พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  3. ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลฎีกา
  4. นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  ดำเนินรายการโดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว และรักษาการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

  เรื่องที่ 3 ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox โดย
  1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  2. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  3. นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  ดำเนินรายการโดย นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม สามารถศึกษาได้จาก ที่นี่